Uredba Komisije (EU) 2019/1901 оd 7. studenoga 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina citrinina u dodacima prehrani na osnovi riže fermentirane crvenim kvascem Monascus purpureus (Tekst značajan za EGP)