Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1901 της Επιτροπής της 7ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα κιτρινίνης στα πρόσθετα τροφίμων με βάση το ρύζι που έχει υποστεί ζύμωση με τον ερυθρό μύκητα Monascus purpureus (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)