Ψήφισμα (ΕΕ) 2020/1985 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 14ης Μαΐου 2020, με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα VI — Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή