Υπόθεση C-393/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 20ής Δεκεμβρίου 2017 [αίτηση του Bundesgerichtshof (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne κατά Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG, εκπροσωπούμενης από την Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH, πρώην Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd [Προδικαστική παραπομπή — Κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων — Προστασία των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ) — Κανονισμός (ΕΚ) 1234/2007 — Άρθρο 118ιγ, παράγραφος 2, στοιχείο αʹ, σημείο ii, στοιχεία βʹ και γʹ — Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 — Άρθρο 103, παράγραφος 2, στοιχείο αʹ, σημείο ii, στοιχεία βʹ και γʹ — Πεδίο εφαρμογής — Εκμετάλλευση της φήμης μιας ΠΟΠ — Κατάχρηση, απομίμηση ή επίκληση μιας ΠΟΠ — Ψευδής ή παραπλανητική ένδειξη — ΠΟΠ «Champagne» η οποία χρησιμοποιείται στην ονομασία τροφίμου — Ονομασία «Champagner Sorbet» — Τρόφιμο που περιέχει σαμπάνια ως συστατικό — Συστατικό που προσδίδει στο τρόφιμο ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό]