ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-0785/04 υποβολή: Proinsias De Rossa (PSE) προς την Επιτροπή. Απέλαση γονέων ιρλανδών πολιτών/πολιτών της ΕΕ.