Διάταξη του Πρωτοδικείου, της 6ης Μαΐου 2004, στην υπόθεση T-34/03, André Hecq κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Υπάλληλοι — Βλαπτική πράξη — Ενεργητική νομιμοποίηση — Υπάλληλος ενεργών προσωπικώς και όχι για λογαριασμό συνδικαλιστικής οργανώσεως — Απαράδεκτο)