Γραπτή ερώτηση E-3359/05 υποβολή: Nigel Farage (IND/DEM) προς την Επιτροπή. Συμφέροντα Επιτρόπου