Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 287/2019, της 13ης Δεκεμβρίου 2019, για την τροποποίηση του παραρτήματος I (Κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα) και του παραρτήματος II (Τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και πιστοποίηση) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2020/305]