Διορθωτικό στη σύσταση της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τον έλεγχο παρουσίας νικελίου σε ζωοτροφές (ΕΕ C 235 της 29.6.2016)