2014/945/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2014 , για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών του υποτύπου H5Ν8 στη Γερμανία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 10261] Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ