Γραπτή ερώτηση E-3235/05 υποβολή: Jean-Pierre Audy (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Αύξηση της παγκόσμιας τιμής του βαρελιού αργού πετρελαίου - πρόταση δημιουργίας ευρωπαϊκού μηχανισμού ρύθμισης των τιμών