Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών Υποθέσεων, Γεωργίας και Καινοτομίας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τους όρους χορήγησης και χρήσης αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων