Υπόθεση T-828/17: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 18ης Ιουνίου 2019 — Quadri di Cardano κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Συμβασιούχοι υπάλληλοι — Αποζημίωση αποδημίας — Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', του παραρτήματος VII του ΚΥΚ — Επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων — Άρθρο 85, πρώτο εδάφιο, του ΚΥΚ — Εμφανώς αντικανονικός χαρακτήρας της καταβολής)