Υπόθεση T-217/11: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 29ης Απριλίου 2015 – Staelen κατά Διαμεσολαβητή («Εξωσυμβατική ευθύνη — Προσέγγιση που ακολούθησε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής κατά την εξέταση καταγγελίας σχετικά με κακή διαχείριση του πίνακα επιτυχόντων που προέκυψε από γενικό διαγωνισμό — Εξουσίες διεξαγωγής ερευνών — Καθήκον επιμέλειας — Απώλεια ευκαιρίας — Ηθική βλάβη»)