Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1431/2005 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2005, για τον καθορισμό των δασμών κατά την εισαγωγή στον τομέα των σιτηρών που εφαρμόζονται από την 1η Σεπτεμβρίου 2005