Γραπτή ερώτηση P-3979/05 υποβολή: Vasco Graça Moura (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Eξέταση της συμφωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων Gás Natural και Iberdrola