Γραπτή ερώτηση E-5447/06 υποβολή: Maria Badia I Cutchet (PSE) και Carlos Carnero González (PSE) προς την Επιτροπή. Κανόνες για τη χρησιμοποίηση υγρών σε αερολιμένες