Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 390/2005 του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2005, για την περάτωση της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης των μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ταινιών τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET), καταγωγής, μεταξύ άλλων, Ινδίας