Υπόθεση T-152/06: Προσφυγή της 6ης Ιουνίου 2006 — NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket κατά Επιτροπής