Писмен въпрос E-0839/08 зададен от Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) на Комисията. Корупция в групата Сименс (Siemens)