Υπόθεση T-44/05: Προσφυγή της SP Entertainment Development GmbH κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που ασκήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2005