Ανακοίνωση υπόψη ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2010/413/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 267/2012 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν 2021/C 136/03