Διορθωτικό στην απόφαση (ΕΕ) 2019/1798 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 για τον διορισμό του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 274 της 28ης Οκτωβρίου 2019)