SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW z działalności EURES w okresie od stycznia 2016 r. do czerwca 2018 r. Przedłożone zgodnie z art. 33 rozporządzenia (UE) 2016/589