Υπόθεση C-453/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 12ης Μαΐου 2011 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (Παράβαση κράτους μέλους — Φόρος προστιθεμένης αξίας — Οδηγία 2006/112/ΕΚ — Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή — Ζώντα ζώα τα οποία προορίζονται κανονικά για την παρασκευή τροφίμων για κατανάλωση από ανθρώπους ή από ζώα — Παραδόσεις, εισαγωγές και αποκτήσεις ορισμένων ζώντων ζώων, ιδίως αλόγων)