2010/76/: Απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2010 , για τον καθορισμό μεταβατικής περιόδου για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 762/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των στατιστικών στοιχείων που πρέπει να υποβάλλουν τα κράτη μέλη σχετικά με την υδατοκαλλιέργεια όσον αφορά την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 735]