Γραπτή ερώτηση E-000341/11 Philip Claeys (NI) προς την Επιτροπή. Σχολικά ημερολόγια από την Επιτροπή χωρίς αναφορά των χριστιανικών εορτών