77/147/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 29ης Δεκεμβρίου 1976, με την οποία επιτρέπεται στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας να περιορίσει την εμπορία των σπόρων ορισμένων ποικιλιών γεωργικών φυτών (Το κείμενο στη γερμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)