Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 391, 28 Δεκέμβριος 1996