Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.5534 — Access/PCH/LBI) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ