Υπόθεση T-212/18: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2019 – Romańska κατά Frontex (Υπαλληλική υπόθεση – Συμβασιούχοι υπάλληλοι – Σύμβαση αορίστου χρόνου – Άρθρο 47, στοιχείο γ', σημείο i, του ΚΛΠ – Καταγγελία – Λόγοι καταγγελίας – Κλονισμός της σχέσης εμπιστοσύνης – Δυσμενής διάκριση και ηθική παρενόχληση – Αγωγή αποζημιώσεως – Προδήλως απαράδεκτο)