Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Saggio της 8ης Ιουλίου 1999. # Coöperatieve Vereniging De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer BA (VBA) κατά Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB), Florimex BV, Inkoop Service Aalsmeer BV και M. Verhaar BV. # Αίτηση αναιρέσεως - Ανταγωνισμός - Θέση καταγγελίας στο αρχείο ελλείψει απαντήσεως των καταγγελλόντων εντός της ταχθείσας προθεσμίας - Συμφωνία προς το άρθρο 85, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ της επιßολής υποχρεώσεως καταßολής δικαιωμάτων σε προμηθευτές που έχουν συνάψει συμßάσεις περί παραδόσεως προϊόντων ανθοκομίας σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες εντός του περιßόλου συνεταιριστικής ενώσεως δημοπρασιών - Συμφωνία προς το άρθρο 85, παράγραφος 1, της Συνθήκης μιας αποκλειστικής υποχρεώσεως αγοράς την οποία έχουν αποδεχθεί ορισμένοι χονδρέμποροι οι οποίοι μεταπωλούν τέτοια προϊόντα μέσα σε ειδικό εμπορικό χώρο του ανωτέρω περιßόλου - Δυσμενής διάκριση - Επίδραση στο εμπόριο μεταξύ κρατών μελών - Εκτίμηση στο γενικότερο πλαίσιο συνόλου ρυθμίσεων - Έλλειψη αισθητής επιδράσεως. # Υπόθεση C-266/97 P. VBA κατά VGB κ.λπ. TITJUR