Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον διορισμό μέλους με νομική κατάρτιση και αναπληρωματικού/πρόσθετου μέλους με νομική κατάρτιση στο Συμβούλιο Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων 2020/C 205/09