Γνώμη της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων προερχόμενων από την αποξήλωση του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Barsebäck και από τη λειτουργία της μονάδας προσωρινής αποθήκευσης ραδιενεργών αποβλήτων αριθ. 2 του Barsebäck, στη Σουηδία (Το κείμενο στη σουηδική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)2019/C 351/02