Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 1997 r. ustalająca tymczasowe wykazy zakładów państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz produktów mięsnych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (97/569/WE)