Απόφαση της Επιτροπής της 16ης Ιουλίου 1997 για την κατάρτιση προσωρινών καταλόγων εγκαταστάσεων τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές προϊόντων με βάση το κρέας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (97/569/ΕΚ)