Υπόθεση C-216/19: Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 17ης Δεκεμβρίου 2020 [αίτηση του Verwaltungsgericht Berlin (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — WQ κατά Land Berlin [Προδικαστική παραπομπή – Κοινή γεωργική πολιτική – Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013 – Κανόνες για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στηρίξεως – Καθεστώς βασικής ενισχύσεως – Άρθρο 24, παράγραφος 2, πρώτη περίοδος – Έννοια του όρου «επιλέξιμο εκτάριο στη διάθεση του γεωργού» – Παράνομη εκμετάλλευση της οικείας εκτάσεως από τρίτον – Άρθρο 32, παράγραφος 2, στοιχείο β', σημείο ii – Αίτηση ενεργοποιήσεως των δικαιωμάτων ενισχύσεως για έκταση η οποία έχει δασωθεί – Έννοια του όρου «έκταση που γέννησε δικαίωμα είσπραξης το 2008» – Kαθεστώς ενιαίας ενισχύσεως ή καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενισχύσεως]