Věc C-216/19: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 17. prosince 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgericht Berlin – Německo) – WQ v. Land Berlin („Řízení o předběžné otázce – Společná zemědělská politika – Nařízení (EU) č. 1307/2013 – Pravidla týkající se přímých plateb zemědělcům v rámci režimů podpor – Režim základní platby – Článek 24 odst. 2 první věta – Pojem ‚způsobilý hektar, který má zemědělec k dispozici‘ – Neoprávněné využívání dané plochy třetí osobou – Článek 32 odst. 2 písm. b) bod ii) – Žádost o aktivaci nároků na platbu za zalesněnou plochu – Pojem ‚plocha, pro kterou měl zemědělec v roce 2008 právo na platby‘ – Režim jednotné platby nebo režim jednotné platby na plochu“)