Υπόθεση T-403/17: Προσφυγή της 27ης Ιουνίου 2017 — Vienna International Hotelmanagement κατά EUIPO (VIENNA HOUSE)