Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για το οικονομικό έτος 2016