Γραπτή ερώτηση E-2811/06 υποβολή: Hiltrud Breyer (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Σήμανση και χρήση συνθετικών νανοσωματιδίων στα αντηλιακά και στα καλλυντικά