Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον διορισμό αναπληρωματικού μέλους στην ομάδα εξέτασης προσφυγών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB) (SRB/2018/001)