/* */

Υπόθεση C-167/11 P: Αναίρεση που άσκησε στις 5 Απριλίου 2011 η Cantiere navale De Poli SpA κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (όγδοο τμήμα) στις 3 Φεβρουαρίου 2011 στην υπόθεση T-584/08, Cantiere navale De Poli SpA κατά Επιτροπής