Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/150 av den 16 december 2020 om ett undantag till förmån för City of Derry Airport från kravet på innehav av ett certifikat som beviljats av Irland på grundval av artikel 41.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 (delgivet med nr C(2020) 8914) (Endast den engelska texten är giltig)