Υπόθεση F-102/15: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (3ο τμήμα) της 12ης Μαΐου 2016 – FS κατά ΕΟΚΕ (Υπαλληλική υπόθεση — Έκτακτοι υπάλληλοι — Άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων — Δικαίωμα κάθε προσώπου να έχει πρόσβαση στον φάκελό του — Πρόσβαση στα έγγραφα που αφορούν προσπάθεια διαμεσολαβήσεως — Προσπάθεια διαμεσολαβήσεως που κινήθηκε με πρωτοβουλία του κατά τον συγκεκριμένο χρόνο εν ενεργεία Προέδρου της ΕΟΚΕ και διενεργήθηκε υπό την αιγίδα ενός πρώην προέδρου της ΕΟΚΕ — Δικαίωμα προσβάσεως στην έκθεση που συνετάγη κατά το πέρας της εν λόγω διαμεσολαβήσεως — Διοικητική έρευνα που κινήθηκε μετά τη διαμεσολάβηση — Άρθρο 3 του παραρτήματος IX του ΚΥΚ)