Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 292, 19 Νοεμβρίου 2018