Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1259/2004 της Επιτροπής της 8ης Ιουλίου 2004 σχετικά με τη μόνιμη έγκριση ορισμένων πρόσθετων υλών ήδη εγκεκριμένων σε ζωοτροφές (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)