Υπόθεση T-157/17: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 22ας Ιανουαρίου 2018 — Cristalfarma κατά EUIPO — Novartis (ILLUMINA) (Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ILLUMINA — Ανάκληση της προσβαλλομένης αποφάσεως — Εξαφάνιση του αντικειμένου της διαφοράς — Κατάργηση της δίκης)