Υπόθεση C-242/12: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Rechtbank te Rotterdam (Κάτω Χώρες) στις 18 Μαΐου 2012 — Ποινική δίκη κατά Belgian Shell NV