Υπόθεση C-416/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 20ής Ιουλίου 2017 [αίτηση του Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Πορτογαλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Luís Manuel Piscarreta Ricardo κατά Portimão Urbis, EM, SA — υπό εκκαθάριση, Município de Portimão, Emarp — Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, EM, SA (Προδικαστική παραπομπή — Οδηγία 2001/23 — Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο β' — Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο δ' — Μεταβίβαση επιχειρήσεων — Διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων — Πεδίο εφαρμογής — Έννοιες του «εργαζομένου» και της «μεταβιβάσεως εγκαταστάσεως»)